Privacy Policy Stichting TriPodia

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STICHTING TRIPODIA (hierna: TriPodia) verwerkt van haar [bezoekers en huurders].

Indien je persoonsgegevens aan TriPodia verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
TriPodia, Hoornesplein 155, 2221BE KATWIJK, 071-4025224, KvK 70246505.
De beheerders zijn bereikbaar via [email protected].

2. Welke gegevens verwerkt TriPodia en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw bezoek of reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam en indien nodig geboortedatum, geboorteplaats, geslacht adresgegevens eventueel postadres telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 TriPodia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over reserveringen en voor een juiste facturatie. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TriPodia Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de afgenomen diensten af te wikkelen. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te kunnen vragen naar je ervaringen met TriPodia en je te informeren over de ontwikkelingen van TriPodia.

3. E-Mail berichtgeving

TriPodia gebruikt je naam en e-mailadres om je te kunnen bereiken met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over TriPodia.

4. bewaartermijnen

TriPodia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de huur tot maximaal een jaar nadat een klant geen diensten meer wenst af te nemen.

5. beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TriPodia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via het beheer van TriPodia kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TriPodia zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het beheer.

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop TriPodia je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het beheer.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het beheer op [email protected].

7. wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.